1903.09592 [math.PR]

Friday, March 22, 2019


Zhou Fan, Yi Sun, Zhichao Wang, “Principal components in linear mixed models with general bulk” (arXiv)