2005.09279 [math.PR]

Tuesday, May 19, 2020


Hao Shen, Scott Smith, Rognchan Zhu, Xiangchan Zhu, “Large $N$ Limit of the $O(N)$ Linear Sigma Model via Stochastic Quantization” (arXiv)