2102.02628 [math.PR]

Thursday, February 4, 2021


Hao Shen, Rongchan Zhu, Xiangchan Zhu, “Large $N$ limit of the $O(N)$ linear sigma model in 3D” (arXiv)