2104.01415 [math.CO]

Saturday, April 3, 2021


Alexei Borodin, Sergei Korotkikh, “Inhomogeneous spin $q$-Whittaker polynomials” (arXiv)