2107.01305 [math.ST]

Friday, July 2, 2021


Zhou Fan, Roy R. Lederman, Yi Sun, Tianhao Wang, Sheng Xu, “Maximum likelihood for high-noise group orbit estimation and single-particle cryo-EM” (arXiv)