2111.02530 [math.PR]

Wednesday, November 3, 2021


Alexei Borodin, Alexey Bufetov, Patrik L. Ferrari, “TASEP with a moving wall” (arXiv)