2204.12737 [math.PR]

Wednesday, April 27, 2022


Hao Shen, Rongchan Zhu, Xiangchan Zhu, “A stochastic analysis approach to lattice Yang–Mills at strong coupling” (arXiv)