2309.05050 [math.PR]

Sunday, September 10, 2023


Pierre Nolin, Wei Qian, Xin Sun, Zijie Zhuang, “Backbone exponent for two-dimensional percolation” (arXiv)