2401.13299 [math.PR]

Wednesday, January 24, 2024


Hao Shen, Rongchan Zhu, Xiangchan Zhu, “Langevin dynamics of lattice Yang-Mills-Higgs and applications” (arXiv)